Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Despre proiect

Proiect cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)

Beneficiar: ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA)

Buget total: 8.045.909, 66 lei

Proiect multiregional

Regiuni vizate:Nord - Est; Sud - Est; Sud - Muntenia; Nord - Vest; Vest; Centru; Bucuresti - Ilfov

Durată implementare: 17 luni.

Proiectul

 •  Corespunde priorităţilor naţionale în privinţa dezvoltării resurselor umane pentru perioada 2007-2013;
 •  Se adresează unor nevoi ale grupurilor ţintă vizate:
  • dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor, în special ale tinerilor, în procesul de formare profesională şi instruire la toate nivelurile;
  • îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la instruire permanentă şi pe tot parcursul vieţii, în vederea dezvoltării capacităţii de adaptare;
  • promovarea contribuţiei formării profesionale la activitatea de inovare, în vederea creţterii competitivităţii şi a spiritului antreprenorial;

Parteneri în proiect:

 1. Asociaţia Institutul pentru Microîntreprinderi Integrate Regional – AIMIR (P1);
 2. Federaţia Naţională a Grupurilor de Acţiune Locală– FNGAL (P2);

GRUPUL ŢINTĂ PROPUS este format în total din 1680 persoane din mediul rural, regiunile Nord - Est; Sud - Est; Sud Muntenia; Nord - Vest; Vest; Centru; Bucuresti - Ilfov din care se estimează un minim de 50% femei.

 • 420 de presoane care beneficiază de consiliere/orientare - sustenabilitate zone rurale
 • 1680 - numărul participanţilor din zonele rurale

Numărul participanţilor la programe de formare profesională:

 • 110 - persoane în căutarea unui loc de muncă
 • 62 - şomeri
 • 78 - manageri din mediul rural
 • 62 - angajati din mediul rural
 • Total  312
Obiectivul general
al proiectului vizează dezvoltarea unei reţele naţionale, unitare, integrate, funcţionale şi sustenabile de microîntreprinderi specializate în microcreditare la nivel de comune – poli antreprenoriali de ocupare pentru persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri, manageri şi angajaţi din mediul rural.

Reţeaua va fi creată în etape ale unui program integrat, începând cu derularea unor programe de formare profesională de tip specializare.

Vor fi transmise participanţilor competenţe practice privind ocupaţiile următoare:

 • Analist credite (AC)
 • Administrator de Risc (AR)
 • Intermediar în Activitatea Financiară și Comercială(broker)

Urmate de transmiterea de Competenţe Antreprenoriale (CA)

Obiective specifice

 •  OS 1. Instruirea directă şi certificarea în competenţe de Intermediar în Activitatea Financiarăși Comercială (broker)a 156 de persoane. Certificarea în Intermediar în Activitatea Financiarăși Comercială (broker)a celor 156 de persoane presupune elaborarea a 156 proiecte de curs pentru mediul rural;
 •  OS 2. Instruirea directă şi certificarea în competenţe de  Analist credite  a 78 de persoane.  Certificarea în  Analist credite  a celor 78 de persoane presupune elaborarea a 78 proiecte de curs pentru mediul rural;
 •  OS 3. Instruirea directă şi certificarea în competenţe de Administrator de Risc a 78 de persoane. Certificarea în Intermediar în Activitatea Financiarăși Comercială (broker) şi/sau de  Analist credite  şi Administrator de Risc a celor 78 persoane presupune elaborarea a 78 proiecte de curs pentru mediul rural;
 •  OS 4. Instruirea directă şi certificarea în Competenţe Antreprenoriale a 75 de persoane. Cele 75 de persoane vor fi selectate dintre cele 312 persoane instruite în Intermediar în Activitatea Financiarăși Comercială (broker) şi/sau de  Analist credite  şi Administrator de Risc pe criteriul celor mai bune proiecte de curs elaborate la nivelul fiecărei regiuni. Certificarea în Competenţe Antreprenoriale a celor 75 de persoane presupune elaborarea a 75 de proiecte de curs pentru mediul rural;
 •  OS 5. Angajarea a 57 de fondatori prin înfiinţarea de câte min. 3 persoane a 19 microîntreprinderi specializate în microcreditare;
 •  OS 6. Realizarea unui sistem interactiv şi integrat de promovare a reţelei de microîntreprinderi specializate în microcreditare în mediul rural la nivel naţional. 
Seminarii regionale de promovare
În lunile 14 și 15 de implementare a proiectului  „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, contract POSDRU/135/5.2/S/131046, cofinanţat din Fondul Social European  prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 POSDRU/135/5.2/S/135486,  Investeşte în oameni! se vor desfășura un număr de 6 seminarii regionale de promovare. Acestea se derulează în cadrul subactivității A8.2 Organizarea a 6 seminarii regionale de promovare. Seminariile regionale au ca obiectiv promovarea microîntreprinderilor specializate în introducerea microcreditării în mediul rural realizându-se astfel informarea și conștientizarea locuitorilor din mediul rural cu privire la existența acestui tip de servicii. Aceasta poate fi considerată, totodată, și ca o campanie de promovare a culturii financiare în rândul populației din mediul rural, având ca scop pe termen mediu și lung incluziunea lor financiară. Prin proiectul „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural” sunt transmise participanţilor competenţe practice privind ocupaţiile următoare: Analist credite (AC),  Administrator de Risc (AR), Intermediar în Activitatea Financiară și Comercială (broker IFC) urmate de transmiterea de Competenţe Antreprenoriale (CA).  Grupul țintă propus este format în total din 1680 persoane din mediul rural, din care se estimează un minim de 50% femei. Din aceștia, 420 de presoane beneficiază de consiliere/orientare iar 312 vor participa la programe de formare profesională.
 

La conferința de încheiere se va face bilanțul celor 17 luni de implementare
Programată să se desfășoare în ultima lună de implementare a proiectului, sub activitatea A2.3 Organizarea conferinței de încheiere a proiectului va asigura cadrul cel mai potrivit pentru prezentarea bilanțului și rezulatelor celor 17 de luni de derulare a proeiectului  „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, contract POSDRU/135/5.2/S/131046, cofinanţat din Fondul Social European  prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 POSDRU/135/5.2/S/135486,  Investeşte în oameni!, implementat de ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), în calitate de Lider de parteneriat, alături de Parteneri în proiect: Asociaţia Institutul pentru Microîntreprinderi Integrate Regional – AIMIR (P1) și Federaţia Naţională a Grupurilor de Acţiune Locală  – FNGAL (P2).  Obiectivul general  al proiectului vizează dezvoltarea unei reţele unitare, integrate, funcţionale şi sustenabile de microîntreprinderi specializate în microcreditare la nivel de comune – poli antreprenoriali de ocupare pentru persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri, manageri şi angajaţi din mediul rural.  La sfârșitul perioadei de implementare, vor fi transmise membrilor grupului țintă competenţe practice privind ocupaţiile următoare:  Analist credite (AC); Administrator de Risc (AR);  Intermediar în Activitatea Financiară și Comercială(broker) urmate de transmiterea de  Competenţe Antreprenoriale (CA).


 • În final, proiectul va contribui semnificativ, direct şi indirect prin efectul de multiplicare, la dezvoltarea oportunităţilor de ocupare în mediul rural!

Obiective orizontale:
egalitatea de şanse

 •  încurajează participarea tuturor persoanelor indiferent de naţionalitate, sex,  rasă sau origine etnică, religie sau credinţă, handicap, vârstă, mediu de provenienţă sau orice alt criteriu discriminatoriu;
 •  asigură criterii de selecţie nediscriminatorii ce vor asigura egalitatea
  de şanse/de gen;
 •  facilitează incluziunea socială şi combaterea excluderii, prin  încurajarea participării la cursurile de fomare a grupurilor vulnerabile;
 •  măsuri pentru grupurile ţintă la nivel regional/local, pentru a asigura  accesul egal la proiect pentru maximizarea accesului celor din  zonele rurale mai îndepărtate, a persoanelor cu dizabilităţi sau a  celor pentru care deplasarea în oraţe este dificilă din diverse motive  (financiare, dizabilităţi, familie, culturale, etc);
 •  reprezentanţilor grupurilor dezavantajate, supuse la risc sau vulnerabile (romi, populaţia rurală saracă, populaţia minoritară, persoanele cu dizabiliăţti, etc.) vor beneficia de o atenţie sporită;
 •  conţinutul tuturor programelor prevăzute în proiect vizează aspecte privind egalitatea de şanse;

dezvoltarea durabilă
Obiectivele proiectului sunt în conformitate cu:
Cele 3 principii majore ale durabilităţii:

 • preocuparea pentru echitate şi corectitudine între ţări şi între generaţii;
 • viziunea de lungă durată asupra procesului dezvoltării;
 • gândire sistematică, interconexiunea între economie, societate şi mediu;

Obiectivele cheie ale durabilităţii:

 • Protecţia mediului prin măsuri care să permită disocierea creţterii economice de impactul negativ asupra mediului;
 • Echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversităţii culturale, egalităţii de şanse şi prin combaterea discriminării de orice fel;
 • Prosperitatea economică prin promovarea cunoaţterii, inovării, competitivităţii pentru asigurarea unor standarde de viaţă ridicate şi unor locuri de muncă abundente şi bine plătite.

Obiectivele generale din Strategia de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene:

 • limitarea schimbărilor climatice, a costurilor şi a efectelor negative pentru societate şi mediu;
 • promovarea modelelor de producţie şi consum durabile,
 • Îmbunătăţirea managementului şi evitarea supraexploatării resurselor naturale, recunoscând valoarea serviciilor ecosistemelor;
 • promovarea activă a dezvoltării durabile pe scară largă, pentru a asigura concordanţa între politicile interne şi externe ale UE şi angajamentele internaţionale ale Uniunii privitoare la dezvoltarea durabilă;

Obiectivele naţionale din Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030

Inovaţie şi Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC)

 •   Se asigură accesul participanţilor la societatea informaţională  prin crearea unui portal, facilitând utilizatorilor schimbul de bune practici, informaţie şi materiale produse în timpul  proiectului;
 •   Componentă de dezvoltare în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC) în cadrul cursurilor;
 •   Conform Strategiei Lisabona, utilizarea Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC) reprezintă unul  din punctele critice în creţterea competitivităţii economiei europene în general; 
 •  Cursurile de iniţiere în Tehnologiea Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC) vor avea un efect pozitiv şi în diminuarea efectului de "digital divide", fenomen  ce înregistrează o  creţtere îngrijorătoare în mediul rural;

îmbătrânirea activă

 •  generaţiile în vârstă vor fi valorizate prin utilizarea de către cele tinere a experienţei acumulate de aceţtia;
 •  în proiect se promovează şi susţine participarea persoanelor de peste 45 de ani, în vederea deschiderii de noi perspective privind accesul pe piaţa muncii şi menţinerea în activitate,  generând efecte benefice pentru angajaţi, cât şi pentru angajatori,  care vor beneficia de experienţa persoanelor mai în vârstă;
 •  prin includerea în grupul participanţilor a persoanelor trecute de 45 de ani, care după finalizarea cursurilor constată că participarea la cursuri împreună cu persoane mai tinere a dezvoltat relaţia dintre generaţii şi că nu vârstă, ci competenta profesională contează cu adevărat;

abordare interregională

 • Prin parteneriatul propus este asigurată reprezentativitatea pentru 6 regiuni ale României;
 •  Strategia de comunicare dezvoltată în cadrul proiectului vizează toate judeţele unei regiuni de dezvoltare, scopul proiectului de abordare orizontală interjudeţeană fiind o viziune integrată asupra dezvoltării antreprenoriatului cu aplicaţie la microcreditare în mediul rural, precum şi o diseminare a bunelor practici la nivel regional;

USER LOG-IN
LINK-URI UTILE


Indice
27 Ianuarie 2017
Robor 3M
0.8000 %
Robor 6M
1.0300 %
Robor 12M
1.2100 %

Indice
27 Ianuarie 2017
Euribor 3M
-0.3280 %
Euribor 6M
-0.2410 %
Euribor 12M
-0.1000 %

Indice (USD)
27 Ianuarie 2017
Libor 3M
1.0390 %
Libor 6M
1.3618 %
Libor 12M
1.7282 %

Indice (CHF)
27 Ianuarie 2017
Libor 3M
-0.7274 %
Libor 6M
-0.6616 %
Libor 12M
-0.5032 %

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Creare site si administrare Web Activ